ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. -  KVK: 70951705

 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en biedingen, overeenkomsten van koop en/of verkoop van voertuigen/zaken, opdrachten en overeenkomsten van opdracht en overige rechtsbetrekkingen waaronder begrepen onderhandelingen betreffende dergelijke overeenkomsten met Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever/afnemer verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen.
Deze aanvullingen en afwijkingen gelden enkel voor de overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.

1.4 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en opdrachtgever/afnemer kunnen door opdrachtgever/afnemer niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V..

1.5 De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 7:406 en 7:412, zijn op de rechtsverhoudingen met Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.6 In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Engelse (of andere taalversie van deze) tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

1.7 Indien Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en opdrachtgever/afnemer een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van de overeenkomst prevaleren.

1.8 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

1.9 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVW-BakelaarBedrijfswagensenBuscampers.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle (aan)biedingen en prijsopgaven door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zijn vrijblijvend. Deze zijn niet bindend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2.2 Een (aan)bieding of prijsopgave die een termijn en prijsopgave bevat, kan door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van gemelde aanvaarding.

 

ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd, door uitreiking van een pro forma factuur of op andere wijze, dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. Indien Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. de goedkeuring en/of bevestiging van de order of opdracht betwist dient het bewijs daarvan te worden geleverd door opdrachtgever/afnemer.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en deze algemene voorwaarden.

3.3 Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever/afnemer gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever/afnemer is slechts bevoegd een bestelling of opdracht te annuleren of te wijzigen met toestemming van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en voor zover dit redelijkerwijs van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. kan worden gevergd en mits tegen betaling van annuleringskosten ten bedrage van 25% van de aankoopsom (exclusief btw). Indien de door opdrachtgever/afnemer verlangde wijzigingen en/of aanvullingen voor Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. extra kosten met zich meebrengen, is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gerechtigd deze integraal aan opdrachtgever/afnemer door te berekenen. Tevens is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. in dat geval gerechtigd een nieuwe levertijd vast te stellen.

3.4 Elke betaling door opdrachtgever/afnemer aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., waaronder begrepen een aanbetaling of een deelbetaling op een door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. uitgereikte factuur of pro forma factuur, geldt als bewijs voor de onvoorwaardelijke goedkeuring en bevestiging van de order c.q. opdracht en van de aanvaarding door opdrachtgever/afnemer van de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ten aanzien van de transactie waarop de betaling betrekking heeft alsook ten aanzien van alle daarmee verband houdende transacties.

3.5 Na overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen binden Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. slechts indien zij schriftelijk door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zijn bevestigd. Mondelinge afspraken zijn slechts bindend, nadat Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

3.6 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is niet gehouden de opdrachten, bestellingen en/of mededelingen van opdrachtgever/afnemer op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. niet worden toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Opdrachtgever/afnemer is aansprakelijk voor de schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever/afnemer aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verstrekte informatie onjuist is.

3.7 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in (prijs)opgaven, afbeeldingen, advertenties, mailings, website en andere online en offline marketing uitingen.

 

ARTIKEL 4 PRIJZEN

4.1 Alle prijsopgaven en prijzen van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zijn genoteerd in EURO en betreffen nettoprijzen en exclusief omzetbelasting. Eventuele koersverschillen zijn voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.

4.2 Alle prijzen zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, vanuit locatie zoals in de overeenkomst overeengekomen, exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven. Tenzij anders is overeengekomen zijn de eventuele uit- en invoerrechten, verwijderingsbijdrage, montage-, service-, verzend-, aflever-, reparatie-, keurings-, transport- en lossingskosten, als ook de kosten van assurantie en van het rijklaar maken, niet in de prijs begrepen.

4.3 Indien zich na het uitbrengen van de (aan)bieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

4.4 Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever/afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever/afnemer geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

ARTIKEL 5 BETALING

5.1 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. levert alle voertuigen/zaken onder 100% vooruitbetaling. De opdrachtgever/afnemer is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende voertuigen/zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Alle facturen dienen uiterlijk twee dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, na totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever/afnemer te zijn voldaan. Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zal de betreffende voertuigen/zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige betaling van de factuur.

5.3 Opdrachtgever/afnemer komt in geen geval een opschortingsrecht toe. Verrekeningen met vorderingen zijn niet toegestaan.

5.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn, is opdrachtgever/afnemer (koper) in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever/afnemer al dan niet kan worden toegerekend. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. onmiddellijk opeisbaar.

5.5 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. dan bevoegd met terugwerkende kracht een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 2% per maand (waarbij een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als volle maand) vermeerderd met euro 25,- excl. btw aan parkeerkosten per voertuig per dag, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.6 De opdrachtgever/afnemer is verplicht om binnen twee dagen na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling te hebben voldaan van minimaal 15% van de overeengekomen bruto totaalprijs met een minimum van euro 2.000,- per voertuig/zaak excl. btw.

5.7 Bij het overschrijden van de aanbetaling- en/of betalingstermijn behoudt Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.8 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen totdat opdrachtgever/afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.9 Alle door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever/afnemer, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever/afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100 per geval en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

5.10 Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen - zelfs al verklaart opdrachtgever/afnemer te dien aanzien anders.

5.11 In geval van te late betaling komt een voorBakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

5.12 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen opdrachtgever/afnemer aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen die Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. aan opdrachtgever/afnemer schuldig is.

 

ARTIKEL 6 LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

6.1 De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt als bij benadering vastgesteld en is louter indicatief. Deze termijn vormt nimmer een fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever/afnemer uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. dan ook eerst in verzuim nadat zij door de opdrachtgever/afnemer een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen en de daarin vermelde - in overleg met Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. bepaalde - redelijke termijn, is verstreken, zonder dat de overeengekomen prestatie werd voldaan.

6.2 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

a.      er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. kan worden toegerekend of voorzienbaar was;

b.     opdrachtgever/afnemer Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; bijvoorbeeld indien opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft door de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, informatie of andere faciliteiten ter beschikking te stellen;

c.      opdrachtgever/afnemer in één of meer verplichtingen jegens Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten.

6.3 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de voertuigen/zaken bij Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. ter beschikking van opdrachtgever/afnemer zijn gesteld. Indien opdrachtgever/afnemer c.q. diens vervoerder de voertuigen/zaken niet afneemt, is opdrachtgever/afnemer onmiddellijk in verzuim en worden de voertuigen/zaken opgeslagen voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever/afnemer weigert de voertuigen/zaken binnen de door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. nader gestelde termijn af te nemen, is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de voertuigen/zaken, waaronder begrepen eventuele lading die in verband met de voertuigen/zaken wordt aangeboden, die zich bevindt op het terrein van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. of die zich in de verkochte voertuigen/zaken bevindt, op een door haar gewenste wijze te vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is gerechtigd haar vordering op opdrachtgever/afnemer op de opbrengst te verhalen.

6.4 Het risico van de verkochte voertuigen/zaken gaat van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. over op de opdrachtgever/afnemer op het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de opdrachtgever/afnemer verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren.

6.5 Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen, alsmede bij levering op afroep zonder dat een termijn voor afroep werd gesteld, dienen de bestelde voertuigen/zaken direct bij af- of oplevering daarvan te worden afgenomen.

6.6 Levering in Nederland geschiedt af het bedrijfsadres van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., tenzij anders is overeengekomen.
Alle voertuigen/zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever/afnemer, ook indien de zending
vrachtvrij geschiedt.

6.7 In geval van voorgenomen export buiten de EU door opdrachtgever/afnemer van door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. geleverde voertuigen/zaken, is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gerechtigd om van opdrachtgever/afnemer een waarborgsom te verlangen tot een door haar te bepalen bedrag, en deze te behouden totdat door opdrachtgever/afnemer zodanig bewijs werd geleverd van het feit dat de geleverde voertuigen/zaken de EU daadwerkelijk hebben verlaten, dat op grond daarvan voor Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. niet langer enig risico bestaat voor de verschuldigdheid van omzetbelasting.

6.8 De opdrachtgever/afnemer is zelf verantwoordelijk voor de controle en de correctheid van de registratie-, voertuig- en exportdocumentatie voor import alsmede registratie in het land van bestemming. Dit geldt ook als deze documentatie al aanwezig is of door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. wordt verzorgd. De verantwoordelijk- en aansprakelijkheid ligt altijd bij de opdrachtgever/afnemer. De opdrachtgever/afnemer is tevens zelf verantwoordelijk voor de controle en de correctheid van tijdelijke kentekenplaten en verzekering en ziet erop toe dat deze afdoende zijn geborgd voor het transport naar het land van bestemming.

6.9 Indien Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. op verzoek van opdrachtgever/afnemer voor verzending van de voertuigen/zaken zorg draagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms deze zorg op Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever/afnemer. Alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

6.10 Levering binnen Nederland geschiedt EXW (Ex Works) en levering buiten Nederland geschiedt FCA (Free Carrier) op de tussen partijen overeengekomen locatie of, bij gebreke daarvan, op een door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. te bepalen locatie van aflevering, volgens Incoterms 2010, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC) is overeengekomen. Een transport verzekering wordt door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. enkel afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever/afnemer en na schriftelijke overeenkomst. Alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.

 

ARTIKEL 7 GARANTIE/RECLAME

7.1 De door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. geleverde voertuigen/zaken zijn in een conditie, zoals door de opdrachtgever/afnemer gezien (ook online) en overeengekomen. Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. handelt in gebruikte transportmiddelen (doorlevering) waaraan een hoger risico is verbonden. Opdrachtgever/afnemer accepteert dat en is zich bewust van dit risico. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in het koopcontract of uit de door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verstrekte garantiecertificaten uitdrukkelijk anders blijkt. Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele zichtbare of verborgen gebreken.

7.2 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan het correct weergeven van informatie en gegevens, waaronder technische specificaties, kilometerstand en historie van de voertuigen/zaken. De opdrachtgever/afnemer kan echter geen rechten ontlenen aan de door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verstrekte gegevens (zowel mondeling, alsook schriftelijk en online), ook niet als deze verstrekte gegevens niet correct blijken te zijn.

7.3 Indien opdrachtgever/afnemer een beroep doet op de doorBakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. in de betreffende overeenkomst verleende garantie c.q. reclameert, zal Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald.

7.4 Eventuele garantieaanspraken komen uitsluitend toe aan opdrachtgever/afnemer en zijn nimmer overdraagbaar aan derden.

7.5 Opdrachtgever/afnemer is gehouden, voor eigen rekening, de aan hem verkochte voertuigen/zaken c.q. de voor hem verrichte werkzaamheden, uiterlijk op het moment van af- of oplevering, te keuren of te doen keuren en uiterlijk waarneembare gebreken als krassen, deuken e.d., terstond na ontdekking daarvan, doch in elk geval nog diezelfde dag, schriftelijk onder nauwkeurige omschrijving van de klachten aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. te melden, bij gebreke waarvan opdrachtgever/afnemer wordt geacht de betreffende gebreken te aanvaarden zonder deswege tot enige vergoeding of prijscorrectie gerechtigd te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever/afnemer om zorg te dragen voor de aanwezigheid van personen die zij met de keuring van de verkochte voertuigen/zaken wenst te belasten. Ingeval van levering buiten Nederland wordt de af- of oplevering, voor de toepassing van de onderhavige bepaling, geacht te hebben plaatsgevonden nadat de verkochte voertuigen/zaken c.q. de voertuigen/zaken waaraan door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. werkzaamheden werden verricht, werden afgeleverd op de locatie van aflevering. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. Bij gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld wordt de opdrachtgever/afnemer geacht de geleverde voertuigen/zaken zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op garantie/reclame. De voertuigen/zaken met betrekking tot welke klachten werden geuit, dienen op eerste verzoek aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevonden ten tijde van de reclamatie. Indien zulks naar haar mening aan de orde is zal Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. een te goeder naam en faam bekend staand bureau opdracht geven om de klacht te onderzoek en bindende uitspraak te doen.

7.6 De bewijslast dat aan de door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. geleverde zaak/voertuig of de door haar verleende dienst, reeds op het moment van af- of oplevering daarvan, de eigenschap ontbrak en/of dat deze het gebrek vertoonde waarvoor Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. wordt aangesproken, rust op opdrachtgever/afnemer.

7.7 Reclame is niet mogelijk c.q. het recht om te reclameren vervalt, ook ten aanzien van uitdrukkelijk verleende garanties, indien:

a.      Opdrachtgever/afnemer niet kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn hiervoor, in lid 7.5, vermelde verplichting om de geleverde voertuigen/zaken uiterlijk bij af- of oplevering daarvan te keuren en gebreken tijdig aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. te melden;

b.     de voertuigen/zaken zijn gebruikt in strijd met de, voor hun gebruik geldende, voorschriften of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd zijn of, naar het oordeel van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd alsmede indien er, zonder toestemming van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., door opdrachtgever/afnemer of een derde, aan de zaak reparaties of wijzigingen werden uitgevoerd;

c.      de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever/afnemer (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever/afnemer in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V.;

d.     Opdrachtgever/afnemer aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. geen gelegenheid heeft geboden om een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht;

e.     Opdrachtgever/afnemer bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere schade aan de geleverde voertuig/zaak te voorkomen, bijvoorbeeld door de voertuig/ zaak te blijven gebruiken;

f.      Het onderdelen of accessoires betreft die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen;

g.      Opdrachtgever/afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. (zowel financieel als anderszins)
heeft voldaan.

7.9 In geval opdrachtgever/afnemer, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, reclameert en zijn reclame doorBakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. gegrond wordt bevonden, zal Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., naar haar keuze, de desbetreffende voertuigen/zaken vervangen door soortgelijke voertuigen/zaken (waarna de vervangen voertuigen/zaken haar eigendom worden) of de gebreken voor haar rekening herstellen dan wel een prijsreductie verlenen.

7.10 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. neemt verkochte voertuigen/zaken uitsluitend terug indien zij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien zulks het geval is, dan dient de terug te nemen zaak op deugdelijke wijze, en ingeval van verzending, franco bij haar op het bedrijfsadres van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. te worden afgeleverd. Voertuigen/zaken die zonder uitdrukkelijke instemming van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. aan haar worden geretourneerd blijven voor risico van opdrachtgever/afnemer.

7.11 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever/afnemer niet op.

7.12 Indien buiten de boven omschreven gevallen door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever/afnemer hier geen rechten aan ontlenen.

7.13 Alle vorderingen gebaseerd op de stelling dat de voertuigen/zaken of de verrichte diensten niet voldoen aan het in de overeenkomst bepaalde verjaren door verloop van half jaar na de datum van aflevering of feitelijke beëindiging van de dienstverlening.

 

ARTIKEL 8 NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

8.1 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

a.      opdrachtgever/afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst (waaronder begrepen deze voorwaarden) tussen partijen;

b.     opdrachtgever/afnemer surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

c.      faillissement van opdrachtgever/afnemer wordt aangevraagd;

d.     het bedrijf van opdrachtgever/afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd;

e.     een onderhands akkoord wordt aangeboden.

8.2 In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever/afnemer terstond opeisbaar, zonder dat Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

8.3 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van opdrachtgever/afnemer.

8.4Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. behoudt zich het recht voor om binnen twee werkdagen na schriftelijke bevestiging van
de overeenkomst, deze overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever/afnemer recht heeft op
enige schadevergoeding.

8.5 Indien opdrachtgever/afnemer niet tijdig betaalt of gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft met afname is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte voertuigen/zaken weer te verkopen, in welk geval een gedane aanbetaling aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever/afnemer te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

 

ARTIKEL 9 RECLAMES

9.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. aan opdrachtgever/afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren voertuigen/zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever/afnemer in de nakoming van deze overeenkomsten.

9.2 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is in geval van niet nakoming door opdrachtgever/afnemer alsmede in geval Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever/afnemer niet zal nakomen, bevoegd voertuigen/zaken die al geleverd zijn die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met opdrachtgever/afnemer gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever/afnemer machtigt Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en diens vertegenwoordigers onherroepelijk om de betreffende voertuigen/zaken weg te (laten) halen daar waar deze zich bevinden en om deze plaatsen of bedrijfslocaties te betreden en zal dit recht ten behoeve van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. en diens vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van opdrachtgever. Opdrachtgever/afnemer zal alle benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de voertuigen/zaken zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever/afnemer is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de voertuigen/zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de voertuigen/zaken een beperkt recht, waaronder begrepen pandrecht (verbintenis- en goederenrechtelijk) te vestigen. Maakt opdrachtgever/afnemer van zijn bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de voertuigen/zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. te leveren. Hij is eveneens verplicht Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. op eerste verzoek een stil pandrecht eerste in rang te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen en in de pandakte te verklaren dat hij bevoegd is tot verpanding en dat er geen beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval opdrachtgever/afnemer zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen.

9.4 In geval van beslaglegging op de voertuigen/zaken die eigendom zijn van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. of ingeval van aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling door of van opdrachtgever, is opdrachtgever/afnemer gehouden Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te delen dat opdrachtgever/afnemer de voertuigen/zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

 

ARTIKEL 10 RETENTIERECHT

10.1 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak/voertuig van opdrachtgever/afnemer, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. met betrekking tot die overeenkomst volledig - inclusief rente en kosten (waaronder onder andere stallings- en opslagkosten) - is betaald.

 

ARTIKEL 11 VERKOOP MET INRUIL

11.1 Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie.

11.2 Tenzij anders overeengekomen dienen aandrijflijn en de hiertoe behorende onderdelen in goed werkende staat te zijn.

11.3 Indien bij verkoop van een voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de opdrachtgever/afnemer in afwachting van de levering van het te leveren voertuig het oude voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. nadat de feitelijke levering daarvan aan Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. heeft plaatsgevonden.

11.4 Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

11.5 Het in te ruilen voertuig moet vrij van financieringen en verplichtingen ten aanzien van derden zijn.

11.6 Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de taxatie heeft Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. de bevoegdheid het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

11.7 Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van alle bij het voertuig horende voertuigdocumenten, waaronder begrepen het geldige complete kentekenbewijs en alle overige officiële documenten. Indien één of meerdere van bovenstaande document(en) ontbreekt/ontbreken, behoudt Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, opdrachtgever/afnemer kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever/afnemer. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 7 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, ook die terzake bedrijfsschade (stilstand schade, derving van inkomsten of winst, vervangend vervoer, transportkosten, geleden verlies), persoonlijke ongevallen, schade aan of verlies van of vertraging verband houdende met lading van opdrachtgever/afnemer en andere indirecte of immateriële schade van welke aard dan ook alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

12.4 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.

12.5 Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan voertuigen/zaken van derden of personen die zich op haar terrein bevinden.

12.6 Indien de overeenkomst voertuigen/zaken betreft die Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. van derden betrekt of betrokken heeft, is Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. jegens Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor opdrachtgever/afnemer gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.

12.7 De termijn waarbinnen Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van zes maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

12.8 Indien de Rechter mocht oordelen dat Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

 

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de (verdere) nakoming redelijkerwijs niet van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, epidemieën, brand, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld etc.

13.2 Overmacht aan de zijde van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. heeft tot gevolg dat zij – naar haar keuze – de overeenkomst kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder dat zij verplicht is tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever/afnemer of aan derden.

13.3 Indien de voormelde opschorting langer duurt dan drie weken, dan heeft de opdrachtgever/afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij jegens Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. tot enige schadevergoeding gerechtigd is. IndienBakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. voorafgaand aan het intreden van de overmacht reeds ten dele aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever/afnemer heeft voldaan is zij gerechtigd om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk aan opdrachtgever/afnemer te factureren, die gehouden is om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

ARTIKEL 14 PARTIËLE NIETIGHEID

14.1 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met opdrachtgever/afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 15 PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1 De vestigingsplaats van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is de plaats waar opdrachtgever/afnemer aan zijn verplichtingen jegens Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. moet voldoen.

15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bakelaar Bedrijfswagens en Buscampers B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6.5.3 BW en het Weens Koopverdrag.

15.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.